Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden: 

Definities

Een dienst omvat een dagdeel of hele dag styling. Een dagdeel omvat 4 uren, een dag 8 uren.

Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen House of looks en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk
van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Vergoeding

De opdrachtgever gaat met het plaatsen van een boeking, dan wel via de website, dan wel via e-mail, akkoord met de tarieven en bijkomende kosten zoals vermeld op www.houseoflooks.nl.

Factuur en betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk binnen 3 dagen voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht. Indien House of looks het verschuldigde bedrag niet binnen deze termijn heeft ontvangen, is de opdrachtgever de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.


Indien de opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten is in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten
die House of looks ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
Geen enkel gebruik van het werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de opdrachtgever enige uitstaande factuur van de House of looks nog niet heeft voldaan.

Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de dienst(en) schriftelijk/per mail
aan House of looks te worden medegedeeld. House of looks heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de opdrachtgever zou leiden.

Opdracht

House of looks heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen inzicht uit te voeren.
Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen door House of Looks slechts worden uitgevoerd na een aparte offerte van meerkosten die door de opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en aan House of looks is geretourneerd.


Verzetten of annuleren van de opdracht is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de opdracht. In geval van annulering /verplaatsing van een opdrachtovereenkomst door de opdrachtgever binnen 2 dagen na het plaatsen van de boeking en om welke reden dan ook, heeft House of looks recht op de overeengekomen vergoeding. Voor een nieuw afspraak is de opdrachtgever verplicht opnieuw de kosten van de boeking te voldoen.

Aansprakelijkheid en rechten van derden

House of looks is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van House of looks.
De aansprakelijkheid van House of looks is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.


Indien derden jegens House of looks en/of opdrachtgever een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het werk, dan zullen de opdrachtgever en House of Looks in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

Faillissement/surseance

Zowel House of looks als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

Rechts- en forumkeuze

Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen House of looks en de opdrachtgever, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


De algemene voorwaarden zijn opgesteld op 8 februari 2021 te Leiden
House of Looks
Eigenaar: Nicole Wunderink
Kvk nummer 81669585
© House of looks

Klik hier om terug te gaan naar de homepagina.

 

.

Boek direct